Pravidlá súťaže www.ramina.sk

 

 

ŠTATÚT SÚŤAŽE
Moja "naj" taška”
Štatút súťaže „Moja "naj" taška“ (ďalej len „Štatút“) upravuje podmienky účasti na Súťaži “
Moja "naj" taška” (ďalej len Súťaž), spôsob a postup pri vykonávaní činností potrebných na jej realizáciu a vymedzuje podrobnosti o právach a povinnostiach účastníkov.

I. Organizátor Súťaže (ďalej len Organizátor)


Mira Office s.r.o.

Tulipánová 6

Želiezovce 937 01

IČO: 36761176

DIČ: 2022354598

IČHPH: SK2022354598

E-shop: www.ramina.sk

 

II. Čas konania Súťaže

 

Termín Súťaže je stanovený na obdobie od publikovania príspevku 16.4.2020 do polnoci 17.5.2020. Žrebovanie výhercu sa uskutoční 18.5.2020.

 

III. Osoby oprávnené zúčastniť sa súťaže

 

Zúčastniť súťaže sa môže iba osoba staršia ako 18 rokov, ktorá má trvalý pobyt na území Slovenskej republiky (ďalej len „súťažiaci“), ktorá vytvorí a následne uverejní súťažný komentár na faceboovej stránke e-shopu https://www.facebook.com/ramina.sk/

v čase konania súťaže. Všetci, ktorí splnia tieto podmienky budú automaticky zaradení do losovania. Losovať sa budú 3 výhercovia.


IV. Pravidlá Súťaže


Podmienky účasti v Súťaži:
1. Súťaže sa majú právo zúčastniť len osoby uvedené v článku III.
2. Účasťou v súťaži súťažiaci v prípade výhry súhlasí so spracovaním a zverejnením jeho údajov podľa tohto štatútu.
3. Do súťaže o výhernú cenu bude zaradená každá osoba, ktorá v termíne konania súťaže podľa bodu III. tohto štatútu splní všetky podmienky účasti v súťaži.

4. Komentár musí obsahovať nakreslený obrázok o vysnívanej taške.

5. Výherné komentáe budú 3 komentáre s najvyšším počtom lajkov.


V. Výhra v Súťaži


Každý výherca v súťaži získa 1 batoh alebo školskú tašku podľa svojho výberu zo stránky www.ramina.sk za maximálnu sumu 60 EUR s dph.

Výhernú cenu do súťaže venoval organizátor súťaže. Výhry v súťaži nie sú vymáhateľné súdnou cestou. Výhru nie je možné vymeniť za finančnú hotovosť.

  VI. Oznámenie o výhre

 

Meno troch výhercom zverejní organizátor označením ich FB mien v komentári pod príspevkom, pod ktorým sa zapojili do súťaže. Taktiež ich bude kontaktovať písomne osobnou správou na Facebooku, na ktorú je výherca povinný reagovať v lehote 48 hodín. V prípade, že výherca nebude na výhru reagovať do 48 hodín, organizátor si vyhradzuje právo vykonať nové losovanie s účelom postúpenia výhry ďalšiemu výhercovi.

VII. Odovzdanie výhry

 

1. Výherca je povinný poskytnúť organizátorovi súťaže potrebnú súčinnosť za účelom odovzdania jeho výhry. Organizátor je oprávnený pri kontaktovaní výhercu požadovať od výhercu súťaže, súhlas so spracovaním jeho osobných údajov v rozsahu meno, email, telefónne číslo, adresa za účelom zverejnenia, ako aj odovzdania a doručenia výhry.
2. Poskytnutie týchto údajov výhercu je dobrovoľné, ale ich neposkytnutie bude považované za neposkytnutie súčinnosti na strane výhercu, ktorá je nevyhnutná na odovzdanie výhry. Neposkytnutie týchto údajov tak spôsobuje výhercov zánik jeho práva na výhru. Údaje výhercu budú organizátorom spracúvané najviac po dobu 1 roka odo dňa ich poskytnutia.
3. Poskytnutím vyššie uvedených údajov udeľuje výherca organizátorovi súhlas na spracovanie týchto údajov a súhlas na zverejnenie údajov v rozsahu meno a priezvisko (resp. FB meno) v zozname výhercov uverejnenom na oficiálnej stránke organizátora na sociálnej sieti Facebook.

 

VIII. Strata nároku na výhru
V prípade, že výherca neplní podmienky uvedené v tomto štatúte, stráca nárok na výhru.

IX. Záverečné ustanovenia


1. Každý súťažiaci účasťou na Súťaži zároveň potvrdzuje, že bol oboznámený s tým, že spoločnosť Facebook nemá voči súťažiacemu žiadne záväzky a z účasti na Súťaži spoločnosti Facebook takéto záväzky ani nevznikajú.
2. Organizátor súťaže vyhlasuje, že súťaž nie je žiadnym spôsobom sponzorovaná, podporovaná, spravovaná, alebo inak spájaná s Facebookom. Spoločnosť Facebook nemá s touto Súťažou žiaden vzťah.
3. V prípade akýchkoľvek pochybností o splnení pravidiel Súťaže rozhodne o ďalšom postupe Organizátor, ktorý si súčasne vyhradzuje právo na zmenu tohto Štatútu a/alebo podmienok Súťaže po jej vyhlásení.
Želiezovce, 15.4.2020